LTD "Politec" > --- > Consultation with manager

Consultation with manager


Moscow

Contact information Sodil Evgeniy Viktorovich
 • Consultation on BLT flexitanks
 • LTD “Politec”
 • Flexitank
 • Full Name: Sodil Evgeniy Viktorovich
 • Occupation: Managing partner
 • E-mail:
 • Icq: 385 68 50
 • Skype: Sodyl_
 • Telephone: +7(495) 232 02 48
 • Fax: +7(495) 232 02 49
 • Mobile phone: +7 916 391 69 40
Contact information Yulia Ganitskaya
 • LTD “Politec”
 • Full Name: Ganitskaya< Yulia
 • Occupation: Customer manager
 • E-mail:
 • Icq: 595 858 541
 • Skype: window6582
 • Telephone: +7(495) 232 02 48 add. 128
 • Mobile phone: +7 926 432 36 17

Ussuriysk

Contact information Nikiforov Evgeniy Aleksandrovich
 • Consultation on IBC containers
 • LTD “Politec”
 • liner bag
 • Full Name: Nikiforov Evgeniy Aleksandrovich
 • Occupation: Director general
 • E-mail:
 • Icq: 230 579 375
 • Skype: gene-uss
 • Telephone: +7(4234) 358 389
 • Fax: +7(4234) 340 470
 • Mobile phone: +7 914 714 89 44
Contact information Sodil Evgeniy Viktorovich
 • Consultation on BLT flexitanks
 • LTD “Politec”
 • Flexitank
 • Full Name: Sodil Evgeniy Viktorovich
 • Occupation: Managing partner
 • E-mail:
 • Icq: 385 68 50
 • Skype: Sodyl_
 • Telephone: +7(4234) 340 470
 • Fax: +7(4234) 340 470
 • Mobile phone: +7 902 559 00 33

Novosibirsk

Contact information Valentin Tziplyakov Nikolaevich
 • LTD “Politec”
 • Flexitank
 • Full Name: Tziplyakov Valentin Nikolaevich
 • Occupation: Regional representative
 • E-mail:
 • Icq: 252 474 062
 • Skype: tsvalentin
 • Telephone: +7(383) 380 79 64
 • Mobile phone: +7 913 890 56 21